PLÁN PROTI ŠIKANĚ

Plán proti šikaně je výsledkem spolupráce všech pedagogických pracovníků školy. Jeho cílem je vytvořit ve škole bezpečné a spolupracující prostředí, kde respektujeme osobnost žáka a vytváříme mu vhodné podmínky pro další vzdělávání. Plán proti šikaně (dále jen PPŠ) se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci.

 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE A MOTIVACE PEDAGOGŮ PRO ZMĚNU

Naše škola vznikla sloučením dvou základních škol v roce 2005. Vzhledem k tomu, že sloučení škol probíhalo postupně, obešla se situace bez větších problémů jak ze strany žáků, tak ze strany pedagogického sboru. Počet žáků školy je průměrně 400. Jsme školou v centru města, která vzdělává poměrně nesourodou skupinu dětí, do které patří i děti z příměstských oblastí a přilehlých obcí. Jsou zde zastoupeny i různé minoritní skupiny dětí, žáci se sociálním znevýhodněním a žáci s poruchami učení a chování. Škola však vzdělává mnoho žáků nadaných a talentovaných, a to nejen ve sportovních třídách, ale i ve třídách s rozšířenou výukou jazyků.

 Přestože jsme se vždy snažili o individuální přístup k žákům, o fungující prevenci ve výuce i mimo ni, nevyhnuli jsme se některým projevům rizikového chování žáků. Proto jsme uvítali možnost zapojit se do projektu Minimalizace šikany. Tento projekt nám pomohl  utvořit na škole fungující systém předcházení a řešení počínající šikany. Ve škole vznikl tým proškolených pracovníků, kteří dokážou rychle a systematicky reagovat na rizikové situace ve škole. Také ostatní pedagogové byli proškoleni a chápou důležitost našeho jednotného a systematického postupu. Zároveň považujeme za velmi důležitou spolupráci s rodiči žáků.

            V současné době máme se zavedeným programem dobré zkušenosti. Díky němu se nám podařilo úspěšně a včas zakročit v některých případech rizikového chování žáků, které vykazovalo znaky počátečních stádií šikany. Navázali jsme spolupráci s okresní metodičkou prevence a využíváme její služby k práci se žáky v daných třídách.

B.     SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

   Ve školním roce 2010/2011 se část pedagogického sboru zúčastnila školení Minimalizace šikany v Praze (zástupci ředitelky –Mgr. J. Petrželová, Mgr. L. Křemen

                            školní metodik prevence – Mgr. H. Prošková

                             výchovní poradci – Mgr. S. Bělohlavová, Mgr. L. Čulíková,

                             učitelé 1. stupně – Mgr. O. Nemravová

                             učitelé 2. stupně – Mgr. D. Kožíšková, Mgr. P. Horová, Mgr.I. Svoboda )

  Ve školním roce 2011/2012 se doškolil také zbytek pedagogického sboru.

  Mgr. Hana Prošková pracuje na škole jako školní metodik prevence. Do současné doby se účastnila školení na tato témata:

                   Prevence ve škole – co dělat když…(Mgr. Veselá)

                   Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování (Fakta s.r.o.)

                   Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování (Vzdělávací centrum

                           pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – Mgr. Veselá)

       Šikana II. (Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. – Mgr. Veselá)                 

       Problém zvaný šikana (Fakta s.r.o.)

                   Prevence kriminality a sociálně patologických jevů ve školním prostředí

  –        Možnosti práce se třídou ( Společně k bezpečí o.s.)

                   Rozpoznávání a řešení agresivity a šikany ve školách (CEVAP,MUDr.Martínek)

                   Účinná prevence šikany a negativních jevů na školách (v rámci projektu MAP,             Mgr. Hubatka)       

   Předávání informací

  Pedagogové, kteří se zúčastní školení, informují dále ostatní členy sboru o dané problematice.

  Při řešení problémových situací ve škole funguje vzájemná spolupráce a předávání informací mezi všemi pedagogy, zejména členy užšího realizačního týmu (viz dále), třídním učitelem a vedením školy.

  C. VZTAHY S OKOLNÍMI ŠKOLAMI

       Naše škola si je vědoma rizikových oblastí mimo svoji půdu, kde může k napadení jejích žáků dojít a je připravena i v takových případech zakročit. Takovými rizikovými oblastmi jsou např. zastávky autobusů, společné školní akce (sportovní soutěže, předmětové olympiády apod.).

              Spolupráci s ostatními školami zajišťuje ředitel školy, který se setkává s řediteli ostatních škol na pravidelných poradách. Další vedoucí pracovníci nebo jimi určení učitelé si předávají informace o žácích v případě přestupu na jinou školu. Všechny kontakty na ostatní školy v Táboře jsou k dispozici v kanceláři školy. Učitelé spolupracují s kolegy ostatních škol při organizaci sportovních akcí nebo jiných předmětových soutěží. Družina spolupracuje s občanským sdružením Kaňka a stacionářem Klíček.

     V současné době neřešíme žádný případ šikany mezi žáky naší školy a žáky jiných škol. V případě, že by k tomu došlo, budeme postupovat následujícím způsobem:

      Přítomný dozor našich žáků šetří situaci přímo na místě akce s dozorem žáků z jiné školy a s pořadatelem akce. Zajistí jména zúčastněných a případných svědků. Ve škole provede došetření případu tento učitel ve spolupráci s třídním učitelem žáka a se školním metodikem prevence.

      Pokud dojde k šikaně mimo školní akce (např. na autobusové zastávce) šetření se žáky naší školy provádí třídní učitel žáků ve spolupráci se školním metodikem prevence Mgr. H. Proškovou.

       Ředitel školy (případně zástupci školy) kontaktují ředitele školy druhého žáka a sdělí mu zjištěné informace o šikaně. Domluví se na dalším postupu v šetření této šikany a na časovém termínu šetření. Posléze si sdělí výsledky vyšetření šikany.

  1. Prevence ve výuce

  Prevence ve výuce – cíleno na prevenci šikany

  Systém prevence ve výuce je popsán ve  Strategii předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování naší školy  a je  zapracován doproblematiky vztahů:

  3. ročník Prvouka – řeší se zde vztahy v rodině a kolektivech (hraní rolí)

  4. ročník Přírodověda – probíráme témata: lidské rasy, mravní zásady, osobní bezpečí

  6. ročník Výchova ke zdraví – zaměřujeme se na téma: osobní bezpečí – šikana, oběť, agresor, možnosti odborné pomoci, zvyšování sebevědomí, vzájemná pomoc

  7. ročník Výchova k občanství – zde se věnujeme formou diskuse a hraní rolí problematice společenských vztahů a problematice šikanování společenské vztahy a jejich typy, šikana- diskuse a hraní rolí

  8. ročník Přírodopis – přináší témata rasismus a xenofobie

  9. ročník Výchova k občanství – řešíme zvládání životních krizí a neúspěchů

  Prostřednictvím předmětových komisí si učitelé předávají důležité informace o svých předmětech. Problematika vztahů je zpracována v průřezových tématech školního vzdělávacího plánu, učitelé navazují a rozvíjejí nejen učivo, ale i dobré vztahy v třídních kolektivech, podporují zdravou soutěživost mezi dětmi a třídami, dále rozvíjí mezipředmětové vztahy, věnují se talentovaným žákům a rozvíjí jejich nadání zejména ve výchovných předmětech.

  K tématu šikany navíc naše škola pořádá pro žáky ve spolupráci s občanským sdružením

     Semafór Veselí nad Lužnicí cyklus besed a přednášek:  pro 1. ročník Jak jsme vyhnali Zlobíka, 2. ročník Přísloví, 4. ročník Šikana, 6. ročník Jak si nenechat ublížit, 8. ročník Sociální sítě a kyberšikana.

  Prevence ve výuce obecně

  Ve třídě zajišťujeme dobré podmínky pro bezpečné prostředí (vstřícná komunikace mezi žáky a učiteli, žák by se měl cítit ve třídě i škole v bezpečí, měl by mít důvěru k učiteli).

       Tuto potřebu naplňujeme následujícím způsobem: učitel má k dětem partnerský

  přístup, vytváří prostor pro společné zážitky např. formou hry, zohledňuje potřeby skupiny. Každý žák má uvedeno tel. číslo na školu, učitele a výchovného poradce v žákovské knížce, rodiče mají možnost komunikovat s učiteli telefonicky nebo osobně během konzultací. Během přestávek  zajišťujeme dohled, a to i  na méně frekventovaných a odlehlých místech školy, v případě potřeby zdvojujeme dohledy.  Všichni učitelé sledují během vyučování i o přestávkách chování žáků, a díky tomu mohou lépe vyhodnocovat vztahy mezi dětmi, všimnout si rizikového chování, monitorovat situaci, sledovat, vést rozhovory s žáky.

  V naší škole předcházíme nežádoucím projevům chování a vytváříme zdravé fungující prostředí. Využíváme forem pochvaly, učitel má kladný přístup k žákům. Rozvíjíme  kompetence občanské, sociální a personální .Učitelé zapracovávají dle možností  problematiku vztahů do svých výukových předmětů – zařazují  do vzdělávacích plánů, při tvorbě ŠVP, dále pomocí besed, projektového vyučování, skupinové, párové práce ( tyto informace se předávají na předmětových komisích, rozhovory a spoluprácí s  učiteli v dané třídě, spolupracují s školním metodikem prevence).

   Žáci se seznamují s tématy – co je a co není šikana, s rozdílem mezi žalováním a „voláním o pomoc“, jakým způsobem se mohou zastat oběti, jak vhodným způsobem vyhledat pomoc dospělého, respektovat práva člověka v rámci výuky Prvouky, Přírodovědy, Výchovy ke zdraví, Výchovy k občanství, Přírodopisu.  V 1. a 2. ročníku se žáci seznamují  v Prvouce s tématy jako je osobní bezpečí při cestě ze školy a do školy, ve 3. ročníku mají téma vztahy v rodině a kolektivech, 4. ročník zařazuje  téma lidské rasy, mravní zásady a  osobní bezpečí, v 5. ročníku je téma člověk a jeho zdraví. V předmětech cizí  jazyky od 6.-9. ročníku je začleněno téma rozdílnost kultur, ve Výchově ke zdraví a Výchově k občanství se v 6. –7. ročníku žáci věnují  tématu o šikaně, kdo je oběť a kdo agresor, zvyšování sebevědomí, vzájemná pomoc, možnosti odborné pomoci, v 9. ročníku se  Výchově k občanství zaměřuje na téma zvládání životních krizí a neúspěchů.

  Učitelé využívají při seznamování s těmito tématy různých forem a metod jako je

  např.: práce s textem, výklad, rozhovor, diskuse, hraní rolí, využití simulačních her, navození reálných situací a zhodnocení nejrůznějších způsobů řešení, samostatná práce žáků, videokazety. Žák není pro učitele jen objektem vzdělávacího procesu – učitel je jeho rádce, průvodce, podává mu pomocnou ruku, rozvíjí jeho individualitu, respektuje jeho potřeby.

  Interakce mezi učitelem a žákem je na partnerské úrovni a napomáhá tak vytvářet podmínky pro vznik příznivého klimatu ve třídě i ve škole, vytváří zdravé vztahy mezi učitelem a žákem.

             V hodinách Výchovy k občanství využíváme komunitní kruh (probíráme témata :oslovení, osobnost žáka, školní prostředí). Žáci I. stupně se tomu příležitostně věnují v hodinách slohu a prvouky nebo na začátku týdne.

  Učitelé vytváří s žáky pravidla třídy a pracují s nimi (dle potřeby je doplňují a obměňují). Třídní učitel má ve své třídě koordinační a kotvící roli, je pro žáky pomocníkem. Žáci by mu měli důvěřovat, sdělit důležitou informaci v případě, že je někdo v ohrožení, nebezpečí. TU předá informaci školnímu metodikovi prevence a užšímu realizačnímu týmu. Ten se dále podílí na vyřešení dané situace.

  E.  ZMAPOVANÁ OBLAST MIMO VYUČOVÁNÍ

  Žáci jsou pod trvalým dohledem pedagogických pracovníků i mimo vyučování. Tím máme na mysli o přestávkách, ve školní jídelně, v družině a na mimoškolních akcích.

  O přestávkách je na každém patře na chodbě učitel, který vykonává dohled nad žáky. Kontroluje všechny třídy, sleduje žáky, tipuje případné problémové chování, sleduje, zda není nikdo odstrkován, popř. se často zdržuje sám na chodbě. Dveře do tříd jsou vždy otevřené. Učitel dbá na dodržování školního řádu, drobnější přestupky řeší ihned na místě. V případě potřeby může být dozor posílen a nad žáky tak může být vykonáván dohled zvýšený.

           Jsme si vědomi, že v naší škole máme i místa problémová. Jedná se obecně o WC, proto provádíme kontroly i uvnitř. Dále kontrolujeme i šatny u TV, hlavně v budově 77 (dveře nenecháváme otevřené, žáci se převlékají a mají právo na soukromí). Dozor proto pouze nahlédne.

  Vzdálenější místa, jako je chodba u dílen, u knihovny a pod schody dozor také pravidelně kontroluje.

           Ve školní jídelně nad žáky vykonávají dohled paní vychovatelky, které sem vodí děti z družiny

  a ještě dva vyučující. Sledují nejen, jak žáci obědvají, ale také jak se k sobě chovají navzájem. Kontroluje se pravidelně i šatna, která se nachází v přízemí pod schody.

  V době polední přestávky se žáci pohybují mimo školní budovu a nejsou na pozemku školy, nebo mohou trávit polední pauzu v budově školy na místě k tomu určeném a pod dohledem pedagoga. Školním řádem je také přesně stanoveno, kdy mohou žáci vstoupit do budovy školy před začátkem odpoledního vyučování.

           Žáci, kteří navštěvují školní družinu, jsou veškerý čas pod dohledem vychovatelek. Na naší škole pracují čtyři oddělení družiny, mají velmi pestrý a zábavný program, společnou plánovanou činnost.

  Jsou jasně stanovena pravidla přesunu žáků školní družiny na jiné místo. Jdou minimálně se dvěma vychovatelkami, které s sebou mají jmenný seznam žáků i s kontaktem na zákonného zástupce. Pečlivě si evidují i odchody dětí – samostatně či s rodiči. Během pobytu venku je každá skupina pod dohledem své vychovatelky. V případě potřeby WC se děti z preventivních důvodů pouštějí po jednom.

           Jestliže se žáci účastní nějaké mimoškolní akce, vždy jsou oni i zákonní zástupci vyrozuměni

  o tom, že na akci platí školní řád a je potřeba ho dodržovat. Dojde-li k závažnému porušení norem slušného chování a školního řádu, jsou rodiče neprodleně kontaktováni a informováni a žáka si popř.

  odvezou z akce domů. Vždy máme kontakty na zákonné zástupce i jmenný seznam žáků.

  Na mimoškolní akce jezdí dostatečný počet pedagogických pracovníků, aby mohli vykonávat dohled nad žáky.

           Jsme si vědomi skutečnosti, že oblast mimo vyučování zahrnuje také virtuální prostor.

  Apelujeme zejména na rodiče, aby v dnešní době hojného využívání sociálních sítí sledovali pohyb svých dětí na internetu. Při práci v počítačové učebně ve škole musí žáci dodržovat následující pravidla: vždy by měl plnit pouze úkoly zadané, musí se vždy zapsat do evidenčních listů, některé stránky máme zabezpečené proti vstupu žáků. Všechny monitory máme umístěné tak, aby na ně vyučující viděl z jednoho místa. V počítačové učebně se také vůbec nesmí používat mobilní telefon, dodržuje se školní řád.

  F. Spolupráce s rodiči

           Pro rodiče našich žáků nabízíme velký prostor, jak se informovat o tom, co se ve škole děje a zároveň jak se mohou na školním životě podílet. Aktuální informace o chystaných aktivitách školy uveřejňujeme na internetových stránkách www.zsmikulasezhusi.cz. Odpovědnými redaktory jsou: Mgr. Roman Věžník, Mgr. Ladislav Křemen, Mgr. Igor Svoboda, Mgr. Lenka Chrastilová, Jana Janoušková, Mgr. Petr Pavliš. Články o dění v naší škole také čtenáři najdou v regionálním tisku. Na publikační činnosti se podílejí Mgr. L. Křemen, vychovatelka školní družiny M. Stehlíková a žáci vyšších ročníků společně s učiteli českého jazyka. Ostatní důležité informace jsou vyvěšeny na dobře viditelných místech v budově školy.

        Na třídních schůzkách jsou všichni rodiče informováni, na koho se mohou obrátit v případě jakéhokoliv podezření na šikanu nebo jiné rizikové chování žáků. Žáci mají v žákovských knížkách uvedena telefonní čísla do kanceláře školy, na pana ředitele příp. na třídního učitele. Tyto kontakty včetně mailových adres jsou k dispozici také na internetových stránkách školy. Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících jsou uvedeny v žákovských knížkách.

        Při výskytu šikany kontaktujeme rodiče, zveme je do školy, kde projednáváme daný problém s užším realizačním týmem (URT), který má shromážděné všechny podklady a informace o konkrétní situaci.

  Preventivní aktivity vytvářející školní komunitu

        V rámci preventivních aktivit vytvářejících školní komunitu organizujeme mimoškolní aktivity (lyžařské kurzy, zájezdy do zahraničí v rámci výuky jazyků, exkurze, školní výlety, vodácké kurzy, cyklistické kurzy, Den Země, zimní sportovní den, školní atletickou olympiádu a jiné projekty). Pořádáme akce, do kterých se zapojují nejen žáci, ale i rodiče. Každoročně pořádáme slavnostní ukončení školního roku s prezentací jednotlivých tříd, zájmových kroužků nebo jednotlivců.

  Veškeré informace o naší škole lze nalézt na internetových stránkách školy www.zsmikulasezhusi.cz. Informace o předcházení rizikovému chování najdete v sekci  „Prevence šikany a jiných nežádoucích jevů“. S dotazy se mohou rodiče obracet na výchovné poradce Mgr. S Bělohlavovou a Mgr. L. Čulíkovou, na školního metodika prevence Mgr. H. Proškovou, případně na třídního učitele.

  G. Užší realizační tým (URT)

  Část pedagogického sboru je proškolena v problematice šikany – je sdružena do užšího realizačního týmu, který odborně posuzuje, zda se v daném případě jedná o šikanu, umí stanovit stádium šikany, vede vyšetřování se všemi aktéry, v průběhu vyšetřování postupuje dle metodického pokynu, poskytuje konzultace kolegům, koordinuje zajištění bezpečnosti oběti. URT si stanovil jednotný postup při řešení šikany, zajišťuje ochranu sdělených informací a ochranu svědků.

  Podnětem ke svolání URT je jakékoliv zachycení informace o rizikovém chování, oznámení rodičů o podezření na šikanu nebo oznámení ze strany jiných svědků.

  Členy URT na naší škole jsou: Mgr. J. Petrželová, Mgr. P. Horová – zástupkyně ředitele školy, Mgr. S. Bělohlavová, Mgr. L. Čulíková – výchovní poradci, Mgr. H. Prošková –školní metodik prevence + příslušný třídní učitel, případně vychovatelka školní družiny či další zainteresovaný pedagogický pracovník.

  Každý ze členů URT má svou předem stanovenou roli. Třídní učitel zachycuje, zpracovává a předává informace URT, zajišťuje kontakt s rodiči. Školní metodik prevence ve spolupráci s výchovnými poradci vyhodnotí situaci a po poradě s dalšími členy URT stanoví další postup. Zástupci ředitele koordinují spolupráci zaměstnanců školy, komunikují s rodiči a s dalšími specializovanými zařízeními. Metodické vedení ostatních kolegů je zajištěno následovně: Mgr. P. Horová a Mgr. S. Bělohlavová pro I. stupeň a Mgr. L. Čulíková, Mgr. J. Petrželová, Mgr. H. Prošková – II. stupeň.

  V případě zachycení informace o podezřelém chování (od žáků, rodičů, zaměstnanců školy, atd.) předá učitel informace písemně URT. Ten okamžitě začne pracovat na šetření případu. Zajistí ve spolupráci s ostatními učiteli ochranu oběti. Vede rozhovory se svědky, s obětí i s agresory. Informuje rodiče zainteresovaných žáků o výsledcích svého šetření.  Po skončení vyšetřování URT provede sebereflexi podniknutých kroků při řešení případu.

              Děti i rodiče jsou seznámeni se školním řádem i se Strategií předcházení šikany a dalším projevům rizikového chování. Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách školy. Na třídních schůzkách seznamujeme rodiče s tím, na koho se mohou obrátit v případě problému. Tyto informace opět najdou na webových stránkách školy.

  Žáci jsou v problematice šikany vzděláváni dle Strategie předcházení šikany a dalším projevům RCH (besedy s Policií ČR a Městskou policií Tábor, návštěva kontaktního centra Auritus, besedy na daná témata s o.s. Semafór).

  Zaměstnanci školy se dále vzdělávají dle aktuální nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které zajišťuje Národní institut dalšího vzdělávání a Zařízení vzdělávání a služeb.

  H. Ochranný režim

  Ochranný režim je ve škole zajištěn školním řádem školy, rozpisem dohledů v celé škole a směrnicí ředitelky školy k BOZP (mimoškolní akce, výlety, soutěže, atd.) Tyto dokumenty jsou k dispozici všem zaměstnancům ve sborovně školy. Školní řád je umístěn na hlavních chodbách školy a na webu školy (www.zsmikulasezhusi.cz).

  Co ochranný režim znamená v praxi

  Škola je povinna vykonávat nad žáky náležitý dohled. Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky také výchovné působení.

  Ředitel školy stanovuje rozvrh pedagogického dohledu. Rozvrhy dohledů jsou vyvěšeny na

  chodbách v každém patře školy, v šatnách a ve školní jídelně a celkový přehled ve sborovně.

  Ve škole je zajištěný dohled před vyučováním, po vyučování, o přestávkách mezi dvěma

  vyučovacími hodinami, při přechodu žáků do šatny, do školní jídelny, školní družiny, při přechodu žáků prvního stupně z jedné budovy školy do druhé budovy školy, ve školní jídelně a v šatnách. Dohled ve škole začíná v 7,45 a končí odchodem žáků ze školy po skončeném vyučování.

  Pedagogický pracovník koná dohled nad žáky i při akcích konaných mimo školu (např: kurzy, školní výlety a jiné činnosti vyplývající ze školního vzdělávacího programu, při účasti na soutěžích, přehlídkách popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných školou). Při vícedenních akcích konaných mimo školu žáci dodržují stanovený režim dne a pokyny vydané pro dobu nočního klidu. Za seznámení žáků s těmito pokyny a za kontrolu jejich dodržování odpovídá vedoucí akce nebo jím určený pedagogický pracovník. Vedoucí akce rozhodne o způsobu provádění dohledu v době nočního klidu.

  Rizikovými místy z hlediska případného patologického chování žáků jsou šatny u tělocvičen, prostor u dílen a bočního vchodu do školy, žákovské záchody. Pro větší bezpečnost žáků zapojujeme i provozní zaměstnance školy do prevence rizikového chování,  zejména školníka a kuchařky ve školní jídelně. Třídní učitel informuje žáky o možnosti, jak se svěřit s problémem prostřednictvím dospělých, kamarádů, učitelů, spolužáků; v každé třídě a na webu školy je leták „Co mám dělat, když…“

  Školní řád ukládá žákům, aby se chovali v souladu s obecně platnými normami slušného lidského chování ke všem pedagogickým pracovníkům, ke všem zaměstnancům a žákům školy. Zvláště hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy a spolužákům se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školním řádem.

  Školní řád žákům školy zakazuje získávat z internetu a rozšiřovat informace podporující rasovou a jinou nesnášenlivost, ohrožující mravnost, návody na výrobu látek ohrožujících zdraví, bezpečnost apod. Bez souhlasu dotčené osoby je zakázáno pořizovat a zveřejňovat její fotografie, videozáznamy a audiozáznamy. Mobilní telefony žáci musí vypnout před začátkem vyučovací hodiny.

  V odborných učebnách jsou žáci seznámeni s řádem učebny a s bezpečností práce (i na internetu). Bezpečné užívání internetu je zařazeno do učiva informatiky od 5. ročníku. V učebnách informatiky jsou některé webové stránky zablokovány na žákovských počítačích. PC lze kontrolovat vizuálně zezadu učeben, informatik kontroluje historii v PC; žák se zapisuje do evidenčního listu PC (jméno, hodina, číslo PC, vyučující).

  I. Školní poradenské služby

  Na škole pracují dva výchovní poradci: Mgr. Libuše Čulíková se věnuje volbě povolání (poradce s výběrem škol dalšího vzdělávání žáků, přihlášky na střední školy), Mgr. Stanislava Bělohlavová má na starosti péči o žáky se specifickými poruchami učení (spolupráce s PPP  a dalšími institucemi v této oblasti).

  Problematiku prevence rizikového chování řeší školní metodik prevence Mgr. Hana Prošková.

  Informace k jejich činnosti jsou zveřejněny na nástěnce ve škole a na webu školy. Konzultace je možno domluvit předem telefonicky (tel. 381252057).

  J. Evaluace

  Plán proti šikaně je vyhodnocován v průběhu celého školního roku. Školní metodik prevence vždy na závěrečné pedagogické radě uvádí hodnocení formou statistiky. Pro další práci využíváme podněty od rodičů (především z třídních schůzek), podněty školské rady, diskuse s učiteli i připomínky veřejnosti. Všechny návrhy a podněty se projednávají na pedagogické radě a plán proti šikaně je upravován dle potřeb školy a aktuálních školských předpisů. Situace ve škole je pravidelně vyhodnocována a projednávána na měsíčních poradách.

  K.Společný postup při řešení šikanování

  Deset pedagogů naší školy bylo proškoleno v programu „Minimalizace šikany“, ostatní byli doškoleni v rámci tohoto projektu formou seminářů přímo na pracovišti. Následně proběhla v pedagogickém sboru diskuse a došlo ke shodě na jednotném postupu při řešení náročných až krizových situací při vzdělávacím procesu na naší škole (včetně řešení šikany). Plán proti šikanování je zveřejněn na webových stránkách školy. Konkrétní postupy, podle kterých bude naše škola v případě výskytu šikany jednat, jsou zpracovány v interním materiálu krizového scénáře při výskytu šikany.

  L. Spolupráce se specializovanými zařízeními

              Naše škola aktivně využívá nabídky služeb servisních organizací. Spolupracujeme s těmito institucemi a zdravotnickými zařízeními: Pedagogicko-psychologická poradna Tábor, sociální odbor MěÚ Tábor, Středisko výchovné péče Černovice, Středisko výchovné péče České Budějovice, Nemocnice Tábor a Policie ČR.

  V Táboře dne 1.9. 2023

  Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45

  Preventivní strategie školy

  Hlavním cílem preventivní strategie školy je předcházení a minimalizace rizikových projevů chování, výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj pozitivního sociálního chování žáků, zvládání zátěžových situací. Preventivní strategie školy je zaměřena na všechny žáky naší školy, pedagogické pracovníky a rodiče. Významnou cílovou skupinou jsou pak žáci se zvýšeným rizikem problémového chování (žáci ze sociálně vyloučených lokalit města, žáci z rodin sociálně znevýhodněných apod.).

  1. Základní cíle:

  –          výchova ke zdravému životnímu stylu

  –          rozvoj a podpora sociálních kompetencí u žáků

  –          zavedení nových metod výuky, zapojení všech žáků do procesu výuky (tzn. snížení rizika vyčlenění některých žáků z kolektivu)

  –          rozvoj tvořivosti, samostatného uvažování, kritického myšlení a sociálních dovedností žáků

  –          vytvoření široké nabídky volnočasových aktivit jako prevence nudy nebo stresu

  –          zapojení témat souvisejících s prevencí rizikového chování do výuky ve všech vhodných předmětech ( Př, Ch, Vo, Vv, Vz, Čj, Tv)

  1. Základní kompetence v rámci prevence rizikového chování a výchovy ke zdravému životnímu stylu:

  –          sociální kompetence (orientace v sociálních vztazích, odpovědnost za své chování, uvědomění si důsledků svého jednání)

  –          komunikační dovednosti (schopnost řešit problémy, adekvátní reakce na stres a neúspěch, správné hodnocení životních hodnot a stanovení priorit v životě člověka)

  –          pěstování právního vědomí, mravních hodnot, tolerance a porozumění

  1. Metody a formy práce

  –          vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, atmosféry důvěry, pohody a klidu, bez strachu z neúspěchu

  –          využití projektové výuky, kooperativní vyučování

  –          samostatná práce žáků

  –          využití kritického myšlení

  –          vést žáky ke schopnosti vyjádřit vhodně svůj názor, argumentovat, diskutovat o různých alternativách

  –          využití simulačních her – hraní rolí, navození reálné situace a zhodnocení nejrůznějších způsobů jejího řešení

  –          brainstorming, diskuse

  –          nácvik verbální i neverbální komunikace

  1. 4.       Témata prevence ve vyučovacích předmětech

  Prvouka  – vztahy v rodině a kolektivech

  Přírodověda – lidské rasy, výchova ke zdraví, osobní bezpečí, zdraví člověka

  Dějepis – rasy a jazyky

  Cizí jazyky – rozdílnost kultur

  Český jazyk a literatura – mimočítanková četba

  Hudební výchova – muzikoterapie

  Výtvarná výchova – drogy a kouření – plakát

  Chemie – návykové látky

  Přírodopis – rasy, zdravá výživa, sexuální výchova

  Výchova k občanství – společenské vztahy, šikana, problémy rasové a jiné nesnášenlivosti, sebehodnocení, sebepoznání, zvládání neúspěchu

  1. 5.       Volnočasové aktivity

  –          zájmové kroužky

  –          exkurze v rámci jednotlivých předmětů (dle zájmu žáků)

  –          akce školní družiny

  –          výlety

  –          zahraniční výlety a pobyty (dle zájmu žáků)

  1. Specifická primární prevence:

  –          spolupráce s PPP Tábor (okresní metodik prevence Ing. Pýchová)

  –          spolupráce s občanským sdružením Semafor Veselí nad Lužnicí (pí. Kadlecová) – pořady na téma mezilidské vztahy, šikana, násilí pro třídy na prvním a druhém stupni

  –          spolupráce s Městskou policií v Táboře

  –          spolupráce s dalšími organizacemi (Metha Jindřichův Hradec, Do Světa)

  1. 7.       Školní poradenské pracoviště

  –          školní metodik prevence Mgr. Hana Prošková

  –          výchovní poradci Mgr. Stanislava Bělohlavová, Mgr. Libuše Čulíková

  –          spolu se zástupkyní ředitele a třídním učitelem tvoří v případě rizikového chování žáků užší realizační tým, jehož úkolem je včasné rozpoznávání a řešení rizikového chování žáků

  –          přesné postupy řešení šikany  jsou součástí Krizového scénáře a Plánu proti šikaně

  –          všichni pracovníci školy jsou na poradách seznámeni s Preventivním programem školy, s jeho vyhodnocením v pololetí a na konci školního roku

  –          dokumenty k prevenci jsou k dispozici k nahlédnutí ve sborovně

  V Táboře 1.9. 2023