Ředitel školy: Mgr. Ladislav Křemen

Telefon: 381253883

Mateřská škola Dlouhá 340

Vedoucí učitelka: Mgr. Němcová Alena

Telefon: 381 251 174

Email MŠ: msdlouha@seznam.cz

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

Obecná charakteristika školy

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

        Mateřská škola v Dlouhé ulici, jejímž zřizovatelem je město Tábor, je dvoutřídní. Nachází se v historické části města Tábora, otevřena byla v roce 1989. Od 1.ledna  2003 v rámci přechodu na právní subjektivitu se stala součástí právního subjektu  Základní  školy Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Ředitelem školy je Mgr. Ladislav Křemen. Mateřská škola v Dlouhé ulici je odloučeným pracovištěm. Pracují zde čtyři pedagogické pracovnice a dvě provozní.

        Budova mateřské školy má dvoupodlažní uspořádání s příjemným výhledem do přírodního parku v klidné části města. Součástí MŠ je prostorná terasa a atrium. Nedaleko od budovy se nachází oplocené dětské hřiště ZŠ, které může být dle potřeb mateřské školy využíváno pro děti při sportovních aktivitách.

        Od jara do podzimu využívají děti pobyt na terase po většinu dne. Děti si zde za příznivého počasí hrají, pěstují s paní učitelkami v truhlících květiny, bylinky. Zalévají, přesazují, starají se o ně, a tak si vytvářejí kladný vztah k přírodě a správné postoje k životním hodnotám, čímž dochází k rozvoji přírodovědné gramotnosti již u dětí předškolního věku.

       Velice příjemný je vchod z terasy do oblasti přírodního parku, Holečkových sadů, které jsou velice pěkně udržované. Byla zde vybudována dětská hřiště s herními prvky, altánkem a lavičkami. Paní učitelky tento park s dětmi téměř denně navštěvují, děti pozorují přírodní objekty živé přírody /rostliny, živočichy/, neživé přírody /potok, kameny, skály, a tím si prohlubují vědomosti o dění v přírodě a pěstují si vztah k její ochraně.

VĚCNÉ PODMÍNKY

          V každém podlaží MŠ se nachází jedna třída s kuchyňkou, šatnou pro děti, toaletami a umývárnou. V roce 2008 došlo k rekonstrukci umýváren a toalet.

         MŠ má přiměřeně velké prostory pro daný počet dětí, zdravotně hygienická zařízení, tělocvičné nářadí, dětský nábytek, aktivity a hračky  jsou uzpůsobeny potřebám dětí.

        Kapacita MŠ dle hygienických norem je 56 dětí.   Děti jsou dle svého vývojového stupně zařazeny do dvou tříd, v každé ze tříd s dětmi pracují dvě paní učitelky, ve třídě mladších dětí spolupracuje s p. učitelkami chůva pro dvouleté děti.

        Vestibul, šatny i chodby MŠ jsou využívány pro výstavy prací a výrobků dětí – kreslení, malování, modelování, práce s přírodním materiálem, výrobky z keramické hlíny, ale jsou zde i prodejní výstavy dětských knih, které si rodiče mohou objednat pro své děti.

ŽIVOTOSPRÁVA

         V MŠ klademe velký důraz na stravu dětí. Dětem je nabízena plnohodnotná strava, splňující veškeré normy pro stravování dětí předškolního věku. Strava pro děti je dovážena dvakrát denně z blízké školní jídelny, která je rovněž pod právní subjektivitou ZŠ. Děti do jídla nenutíme, jídlo mohou pouze ochutnat, domlouváme individuálně s rodiči, zda je dítě na nějaké jídlo alergické apod. Pokud rodiče chtějí donést dětem nějakou dobrotu, když dítě např. slaví narozeniny, domlouváme se, že je možné např. ovoce, tyčinky zdravé výživy, cereálie . . .

        Intervaly mezi jídly jsou řádně dodržovány. Děti se učí zdravě stravovat, čímž se u nich rozvíjejí sociální i psychické dovednosti a sociální gramotnost, nutná pro jejich další vývoj.

         Společně s dětmi vždy na začátku školního roku věku vytváříme hygienická a společenská pravidla, která si pak během roku opakujeme, abychom si je zapamatovali a naučili se správnému stolování a hygieně, která je součástí zdravého životního stylu.

         V rámci projektu „Zdravý úsměv“ vedeme děti k odpolednímu čistění zubů.

          Ranní rozcvičky zařazujeme pravidelně do denního programu společně se se zdravotními cviky, při vhodném počasí děti cvičí na terase v rámci otužování dětského organismu.

         MŠ je zařazena do projektu Cassiopea. Environmentální výchova u dětí buduje pozitivní vztah k přírodě, vytváří estetické prožitky v souvislosti s přírodou, zabývá se poznáváním vztahů k přírodě a vlivem člověka na ni. Věnujeme se správným postojům při budování správných hodnot a kompetencí k péči o přírodu.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

         Velice citlivě se v mateřské škole zaměřujeme na adaptaci nově příchozích dětí, které si na MŠ tzv. zvykají v určitých časových intervalech dle domluvy s jejich rodiči.
         Je samozřejmostí brát ohled na individuální zvláštnosti dítěte při výběru prostředků a postupů. Každé dítě má jiné schopnosti, tempo, zájem a osobní zkušenosti, má právo být zpočátku pouze pozorovatelem, děti nejsou nijak manipulovány. Pokud je dítě v MŠ již zvyklé, spokojené, nabízíme pak rozmanité, účelné, funkční a zvládnutelné činnosti, umožňujeme mu realizaci vlastních projevů sebevyjádření, střídáme programy, zařazujeme nové prostředky i prvky alternativní pedagogiky pro další rozvoj dítěte.

         Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily bezpečně, jistě a spokojeně. Všechny děti mají v MŠ stejná práva, možnosti a povinnosti, posilujeme sebevědomí dítěte a jejich důvěru ve vlastní schopnosti.

         V rámci otužování jsou děti denně co nejdéle venku vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší, mají dostatek volného pohybu v herně i na vycházkách, denně cvičí při rozcvičce, pokud počasí dovolí, k ranní rozcvičce využívají také terasu.

          Děti učíme dívat se kolem sebe, učit se zájmu rozumět všemu, co život přináší, učit se přijímat změny a přizpůsobovat se jim, učit se žít mezi ostatními, komunikovat s nimi, vytvářet si šetrné vztahy k nejbližšímu okolí i k životnímu prostředí.

         Komunikace mezi dětmi a paní učitelkami je spíše kamarádská, veškeré činnosti probíhají v klidu a pohodě, bez stresu, zákazů a příkazů.

Naším záměrem je nepodporovat soutěživost mezi dětmi, naopak podporovat dětská přátelství, pomoc kamarádovi a slabším.

ORGANIZACE CHODU ŠKOLY

             Organizace i režimové prvky školy jsou obsaženy ve školním řádu ZŠ.

Provoz mateřské školy je od 6,15 hodin do 16,30 hodin. Děti se scházejí i rozcházejí ve druhém oddělení.

              Od září 2017 bylo zavedeno povinné předškolní vzdělávání pro 5 – 6-ti leté děti, tj. rok před vstupem do 1. tř. základní školy.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a je stanoveno v rozsahu 4 hodin denně, kdy dítě přichází do MŠ nejpozději v 8,30 hodin. Nepřítomnost dítěte musí být zákonným zástupcem omluvena nejpozději do 3 dnů písemně, telefonicky nebo osobně.

Jiným způsobem plnění povinností předškolního vzdělávání se rozumí individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy. Přezkušování dětí v individuálním vzdělávání je domluveno po dohodě s rodiči v pravidelných termínech. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup ve výchově a vzdělávání dítěte.

              Děti se v ranních hodinách scházejí ve shromažďovací třídě, kde se v 7,45h. rozdělí. Malé děti odcházejí do své třídy. Do 1. třídy dětí mladšího věku byly od září 2017 zařazeny i děti dvouleté. Pro dvouleté děti vytváříme specifické podmínky pro jejich spokojený a plnohodnotný pobyt v mateřské škole. Přijetí nové pracovnice do mateřské školy v pracovním zařazení chůvy, přispívá k neodkladné péči o dvouleté děti.

              Volná hra dětí v MŠ probíhá v ranním čase na jednotlivých třídách a je v 8,30 hodin střídána komunitním kruhem. Děti zde  hovoří o svých zážitcích, slaví svátky a narozeniny, seznamují se s dalším programem dne. Učí se samostatně vyjadřovat, udržet si pozornost, vnímat okolí, řeč svého kamaráda, umět naslouchat, umět řešit problémy. Tímto způsobem rozvíjíme u dětí předškolního věku předčtenářskou gramotnost, protože je u dítěte rozvíjena nejen řeč, ale i literární a komunikační dovednost.

               Děti si každodenně zacvičí a proběhnou se při pohybových hrách. Po pravidelné hygieně je kolem 9 hod. připravena svačina a po té jsou děti zaměstnány organizovanou řízenou činností dle týdenního rozvrhu TVP. Denně odchází v 10 hodin na vycházku, na oběd se vrací ve 12 hodin. Jsou vedeny k pořádku v šatnách a k samostatnosti při oblékání a svlékání. Uklidí si oblečení do poliček, připraví se k obědu.

              Při obědě jsou děti pokud možno rovněž samostatné – dodržují hygienická i společenská pravidla –  sebeobsluhu, pořádek. Odpočinek a spaní dětí upravujeme dle individuálních potřeb a věku dětí. Děti staršího předškolního věku na lehátkách již jen odpočívají. Nikdo není ke spánku nucen. Odpočinek je provázen poslechem čtené nebo vyprávěné pohádky, poslechem pohádky z CD, či poslechem relaxační hudby, prohlížením knížek, apod.

MŠ je přihlášena do projektu „Celé Česko čte dětem“. Dětem jsou denně při poledním klidu předčítány pohádky, děti si nosí do MŠ i své oblíbené knížky. Při komunitním kruhu si povídáme, kterou knihu děti s rodiči právě čtou, dochází tak k rozvoji předčtenářské gramotnosti již u dětí předškolního věku. Někdy si na pohádky zahrajeme divadlo, využíváme maňásky, loutky, rozvíjíme dětskou  představivost, fantazii a hudební cítění.

           Po odpolední svačince jsou opět využity řízené i spontánní činnosti.

Naším zájmem je, aby se dítě cítilo spokojeně, nebylo ničím stresováno.

            .

Charakteristika vzdělávacího programu:

 FILOSOFIE  ŠKOLY, VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZÁMĚRY

„ Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“

                                                                          R. Fulghum

„ Každý den – trochu se uč a trochu přemýšlej, trochu se snaž a trochu počítej, každý den taky maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. “

         Cílem naší MŠ není jen poskytnout dítěti pomazlení, ale postupně jej vést

i k určitým pravidlům sociálního soužití. Rády bychom z malého človíčka vychovaly samostatného, šťastného a zvídavého člověka.

         Program MŠ v Dlouhé ulici, jímž dítě prochází, je tématicky zaměřen na střídání ročních období, vnímání krás přírody a všeho kolem nás. Děti se tak nenásilnou formou setkávají se vším, co je pro jejich další vývoj důležité.

Ve spolupráci s Ochranou fauny ČR se děti v oblasti environmentální zúčastňují výukových kursů, kde jsou jim předávány znalosti a dovednosti potřebné pro ochranu  životního prostředí. U dětí je formou her procvičováno smyslové vnímání, rychlost, smysl pro orientaci, paměť, obratnost i postřeh.

             V předškolním věku děti začínají poznávat svět, osvojují si postupně pravidla chování ve společnosti lidí i v samotném prostředí, ve kterém žijí. Mají velkou schopnost empatie, jsou vnímavé, citlivé a snadno se nadchnou pro dobrou věc. Nemají ještě zažité špatné návyky nebo je lze celkem snadno ovlivnit. Proto je toto období života velice důležité pro vytváření vztahu k přírodě, ke všemu kolem nás.

„ Příroda může existovat bez člověka, ale člověk bez přírody
nikdy.“

            Všechny děti mají ve školce rovnocenné postavení, žádné nikdy nebylo zvýhodněno nebo naopak znevýhodněno. Třídy jsou kamarádské, často se spolu děti z obou tříd setkávají a navzájem si pomáhají.

            Úkolem každé mateřské školy je připravit dítě po stránce fyzické, psychické i sociální ke vstupu do základní školy. Snažíme se proto probouzet v dítěti jeho aktivitu, jeho chuť pozorovat vše kolem sebe, jeho odvahu, aby nám ukázalo, co již samo umí, co již zvládne, co dokáže. Je velice nutné již v předškolním věku rozvíjet a věnovat se schopnostem, na jejichž podkladě se utvářejí dovednosti a vědomosti člověka.

            Dítě na konci předškolního věku by mělo být jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat nároky, které jsou na něj kladeny. Proto rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, dětskou zvídavost a objevování. Klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání.

            Ve vzdělání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. Používáme moderní efektní způsoby komunikace, která vylučuje střety s dospělými a minimalizuje konflikty mezi dětmi. Pozitivní psychosociální klima je tvořeno otevřenou komunikací, pozitivními vztahy, vytvořenými mezi učitelkou a dítětem, dobrou náladou a pohodou. Neefektivní způsoby komunikace, jako je například vysvětlování, poučování, pokyny, příkazy, zákazy, kritiku, zaměření na chyby, srovnávání, zaměňujeme za efektivnější. Těmi jsou například podávání informací, sdělování, konstatování, ale vyjadřujeme i vlastní potřeby a očekávání, dáváme možnost volby, prostor pro spoluúčast, aktivitu.

Školní vzdělávací program naší školy je koncipován tak, aby vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV.

FORMY A METODY VZDĚLÁVACÍ PRÁCE, PROSTŘEDKY   

A  PLNĚNÍ CÍLŮ

Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole respektujeme tři základní rámcové cíle, které nám ukládá RVP:

  1. dítě se učí prožitkově – soustředěně pozoruje, zkoumá a objevuje, postupně se učí rozumět věcem a jevům kolem sebe
  2. během učení dítě získává v MŠ hodnoty, které mu pomáhají při postupném začleňování se do společenského života – učí se být ohleduplné, tolerantní, učí se být oporou kamarádovi, rozvíjí si schopnost samostatné komunikace
  3. dítě má dostatečné množství příležitostí projevit se, uplatňovat své zájmy a potřeby, seberealizovat se – dítě má možnost svým jednáním a chováním aktivně se podílet na řešení daných situací, mělo by si umět uvědomit, že za své chování a jednání je plně zodpovědné
  4.  Vzdělání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb specifických, je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce. Proto jsou využívány metody prožitkového a kooperativního učení. Hry a činnosti jsou založeny na přímých zážitcích. Je podporována dětská zvídavost a potřeba objevovat. Je podněcována radost dítěte z učení, jeho zájem poznat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.
  5.  Ve vzdělávání je využíváno spontánních nápadů dětí a je jim poskytován dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jejich vlastní plány. Učební aktivity proto probíhají především formou nezávazné dětské hry na základě svého zájmu a vlastní volby.
  6. Pedagogické aktivity připravujeme tak, aby odpovídaly rozsahu potřeb jednotlivých dětí dle věkových kategorií. Každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje.
  7.  Vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Připravujeme pro dítě prostředí vhodné jeho potřebám a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe stále účinnějším způsobem. Uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělání.

Mezi záměry vzdělávání v naší mateřské škole patří též aktivity nadstandardní, zvláště pak pro děti předškolního věku /seznámení s anglickým jazykem, hra na flétnu, keramika, zpěv, kreslení, programy Centra ekologické výchovy ochrany fauny ČR, ZOO, návštěvy výstav, divadelních představení v Divadle Oskara Nedbala, …/

  1.  MŠ je přihlášena do projektu „Celé Česko čte dětem“. Dětem jsou denně  při poledním klidu čteny pohádky, nosí si do MŠ i své oblíbené knížky, hovoří o nich v ranním kruhu, společně si z nich předčítáme, objevujeme svět kolem nás
  2. rozvíjíme předčtenářskou gramotnost

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací činnost v MŠ vychází z pěti oblastí, které jsou vzájemně propojeny a vytváříme z nich program pro děti co možná nejzajímavější, nejefektivnější, nejpestřejší, aby v nich probouzel aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat stále nové a nové.

Oblast psychická – dítě a jeho psychika

Oblast biologická – dítě a jeho tělo

Oblast interpersonální – dítě a ten druhý

Oblast sociální – dítě a společnost

Oblast environmentální – dítě a svět

Vzdělávání je chápáno nejen jako cesta k poznání, a tedy k nabývání celé řady poznatků z různých oblastí lidské činnosti, ale také cesta k tomu, abychom s těmito poznatky dokázali pracovat a využívat jich. Kompetence vzniká propojováním celé řady poznatků, vědomostí, dovedností a schopností, postojů a hodnot.

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální personální

Kompetence činnostní a občanské

Vzdělávací obsah je zpracován formou čtyř integrovaných bloků dle jednotlivých ročních období, které jsou v TVP rozpracovány do podbloků. Integrované bloky zahrnují jednotlivé vzdělávací oblasti, obsahují klíčové kompetence, zahrnuté v RVP PV a poskytují dětem dostatečné množství různých vzdělávacích příležitostí a podnětů.

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, TO JE CELÝ ROK. STEJNĚ LETOS JAKO LONI, TAK I NAPŘESROK

Integrovaný blok:

NA PODZIM, KDYŽ PADÁ LISTÍ Z LIP A Z JAVORŮ, PÁNI DRACI KOUKAJÍ SE LIDEM DO DVORŮ.

Charakteristika integrovaného bloku:

             První blok je charakterizován příchodem dětí do nového prostředí, adaptace. Dítě poznává nové kamarády, prostředí školy, třídy, okolí MŠ. Poznává své město, připomínáme si Táborské slavnosti.

             Všem dětem vytváříme podmínky, které jim pomohou, aby se zde cítily bezpečně, byly schopné se dobře orientovat, seznámit se s novým prostředím, s novou značkou, pomůckami, hračkami.

             Velký důraz je vždy kladen na bezpečnost dětí nejen ve třídě, ale i venku. Na podzim máme sklizeň všeho, co příroda přinesla, vyrábíme z přírodnin, kreslíme a malujeme, učíme se básně a písně s podzimní tématikou. 

Děti pozorují změny počasí, společně hovoří, jaká na ně mohou číhat nebezpečí,

o nebezpečí onemocnění při prochladnutí, při nedodržování hygieny apod.

Seznamujeme se s částmi lidského těla, jejich funkcemi.

Integrovaný blok:

KDYŽ K NÁM PŘIJDE BÍLÁ ZIMA, VÍTR, MRÁZ A MELUZÍNA.

Charakteristika integrovaného bloku:

       Dítě bude poznávat tradice a zvyky předvánočního a vánočního času. Podílí se na vytváření společenské pohody, rozvíjí si tvořivost, improvizaci, paměť a komunikativní dovednosti.

      Učí se, jak se oblékat v zimě, procvičuje si samostatnost při oblékání.

Neustále jsou děti upozorňovány na bezpečnost při hrátkách na sněhu a ledu, při zimních radovánkách.

      Modrá, bílá barva – barvy krásy zimní přírody, pracujeme s dalšími výtvarnými materiály a pomůckami. Seznamujeme se s dalšími zimními tradicemi a zvyky – masopustní rej, vyrábíme masky na karneval.

Integrovaný blok:

UŽ JE JARO V PLNÉ KRÁSE, UŽ MÁ ZELENOU, KVĚTINKY NÁM V TRÁVĚ KVETOU, KLUCI HRAJÍ KOPANOU.

Charakteristika integrovaného bloku:

Jarní příroda se probouzí, chystá nám mnoho pozorování a činností.
Seznamujeme se s velikonočními zvyky a obyčeji.

Zvířata a mláďata na dvoře i v ZOO.

Svět kolem nás.
Doprava a dopravní prostředky, bezpečnost v dopravě.

Já a moje rodina, moje maminka má svátek – láska k rodině, ale i k ostatním kolem nás.

Láska ke knize, rozvoj literární gramotnosti.

Integrovaný blok:

KDYŽ SE HLÁSÍ HORKÉ LÉTO, ROSTOU JAHODY, SEJDEME SE MOŽNÁ SPOLU NĚKDE U VODY.

Charakteristika integrovaného bloku:

 Nové poznatky o přírodě, její pozorování, maximální pobyt v přírodě, další rozvoj pohybových dovedností – překonávání přírodních překážek, rozvoj hrubé motoriky.

Co jsme se ve školce naučili? Připravujeme besídku pro rodiče a ostatní kamarády.

Jedeme na výlet.

Poznáváme planetu Země, život v jednotlivých světadílech, způsob jejich života.

Těšíme se na prázdniny.

AKCE MŠ DLOUHÁ

Během školního roku uskutečňuje mateřská škola akce nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče

ZÁŘÍ

–      Šťastnou cestu, vlaštovičky – pozorování ptactva

–      S větrem o závod – větrníkový a koloběžkový rej

    ŘÍJEN

–      Podzimní tvoření – dílna pro rodiče s dětmi

–      Návštěvní den – spolupráce s MŠ Čelkovice – divadlo, kino v MŠ

LISTOPAD

–      Něco pro zdraví – stomatologické centrum –  zubní prevence

                                – logopedická prevence – depistáž

                                – oftalmopedie  – vyšetření zraku dětí

PROSINEC

–      Mikulášská nadílka – spolupráce se ZŠ Mikuláše z Husi

–      Vánoční dílna – ozdoby na stromeček

–      Šupinka pro štěstí – návštěva rybích sádek

–      V ten vánoční čas, sešli jsme se zas –  písně kolední u stromečku

–      Vánoční nadílka – nadělování dárečků pro mateřskou školu

LEDEN

–   Jak na nový rok – aneb, než půjdu do školy – spolupráce se ZŠ

–      Zimní radovánky – klouzání, bobování, sáňkování

ÚNOR

–   Masopustní rej – karneval v MŠ

–   Těšíme se do školy – spolupráce se ZŠ Mikuláše z Husi

BŘEZEN

–      Březen, měsíc knihy – literární setkání – Česko čte dětem

–      Jarní výtvarná dílna pro rodiče a děti v MŠ

DUBEN

–      Velikonoce v MŠ – tradice a velikonoční výzdoba školky

–      Den Země

–      Duben měsíc bezpečnosti – setkání s dopravci a policisty ČR

–      Dopravní hřiště v praxi

    KVĚTEN

–      Našim maminkám – setkání (- besídka) k svátku matek

–      Za vůní a ptačím zpěvem – návštěva Botanické zahrady

–      Polisiáda – nacvičování a účast na sportovní Polisiádě

ČERVEN

–      Cesta za dobrodružstvím – hra na šipkovanou s úkoly

–      Exkurze do hasičské zbrojnice – Měšice

–      Cesty za poznáním – výlety do nedalekého okolí  ( ZOO Větrovy…)

–      Závěrečná školní akademie – besídka a pasování předškoláků na školáky