Ředitel školy: Mgr. Ladislav Křemen

Telefon: 381253883

Mateřská škola, Tábor – Čelkovice, Nábřeží 206

Vedoucí učitelka: Romana Krejčová

Telefon: 381254490

Email MŠ: mscelkovice@zsmikulasezhusi.cz

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

Obecná charakteristika školy

           Mateřská škola Tábor – Čelkovice, Nábřeží 206 je odloučeným pracovištěm Základní školy a Mateřské školy Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Naše mateřská  škola je jednotřídní, nachází se v přízemní budově. Třída s hernou jsou prostorné a světlé, rozčleněné na hrové koutky, vybavené novým funkčním nábytkem. Nábytek je navrhnut tak, aby byl co nejvíce přístupný dětem, byl variabilní a poskytoval co nejvíce úložného prostoru. Je možné ho doplňovat, různě kombinovat a vyhovuje potřebám všech dětí i nás dospělých. Hračky, didaktické pomůcky, materiály aj. jsou dětem v průběhu celého dne dostupné a kdykoli k dispozici. Herna je v odpoledních hodinách využívána k odpočinku dětí. K dalším prostorám patří kuchyně – výdejna stravy, kde jsou kuchařkou připravovány svačiny, vydávány obědy. Strava je dovážena ze školní kuchyně ZŠ a MŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Je zajištěna správná skladba jídelníčku a pitný režim.

            Mateřská škola má prostornou zahradu s vzrostlou vegetací, která poskytuje dětem podněty k pozorování. Stromy nabízejí stín a umožňují v teplém počasí přenášet řízené činnosti ven. Školní zahrada je vybavena pískovištěm, zahradním domkem, sprchou, hřištěm s prolézačkami – městečko Bimbi pro rozvoj tělesné zdatnosti, pružinovou houpačkou, kolotočem a domečkem pro hry dětí.  Malý kopec využíváme k zimním sportům, travnatou plochu k pohybovým aj. hrám. Na dlažbě po celé délce budovy je vyznačená silnice pro jízdu na koloběžkách a odrážedlech a učí děti chování při jízdě na silnici. Zahrada má i venkovní sociální zařízení se skladem hraček.

           Třída je heterogenní (navštěvují ji děti zpravidla ve věku 3 – 7 let).

           Bezpečnost budovy je zajištěna domácím telefonem. Zahradu kontroluje p.učitelka pravidelně před pobytem dětí na školní zahradě. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují hygienické i bezpečnostní předpisy.

            Umístění naší školy, umožňuje řadu pěších výletů pro podporu zdraví dětí, pozorování v přírodě a realizaci prvků ekologické výchovy. Nachází se také nedaleko centra města, proto mohou děti lépe poznávat historii našeho města, významné budovy a shlédnout mnoho výstav.

I přes blízkou okolní přírodu jsme hledali možnosti jak naplnit naše cíle a záměry v oblasti podpory environmentálního vzdělávání dětí předškolního věku. Proto jsme navázali spolupráci s ekologickými centry Ochrana fauny ČR, Lesy ČR a Cassiopeia.

 Podmínky vzdělávání

Věcné podmínky:

Při  výchovně  vzdělávacím  procesu  využíváme členěných prostorů – hracích koutků třídy a herny ke skupinovým a individuálním činnostem. V každém hracím koutku mají děti v dosahu pomůcky, které mohou potřebovat ke vzdělávací činnosti. Hračky, encykolpedie, didaktické a společenské hry, stavebnice a doplňky pro námětové hry stále obohacujeme, měníme a doplňujeme. Dětem dávají podněty k tvořivosti, fantazii, ale také technickému myšlení, práci podle plánku, hry podle daného pravidla. Toto vybavení odpovídá potřebám dětí, jejich vývoji, ale i velkému počtu dětí ve třídě. V nabídce jsou také pomůcky Montessori pedagogiky.

S nábytkem je možno manipulovat, je nízký, přístupný dětem. Židle a stoly jsou přizpůsobeny velikosti dětí.

Máme vytvořeno zázemí pro výtvarné, hudební činnosti. Děti si mohou samostatně volit druh výtvarného materiálu.

K individuální práci využíváme počítač, kde mají děti k dispozici výukové programy.

Děti se samy spolupodílejí na výzdobě třídy, šatny a budovy. Mají místa, kde si samy mohou vystavit svoje výrobky. Výzdoba je pravidelně obměňována.

Chodba a šatny jsou využívány pro výstavky prací a výrobků dětí.

Informační nástěnky na chodbě a webové stránky školy jsou jedny z informačních zdrojů pro rodiče.

Naším záměrem je veškeré pomůcky a didaktický materiál neustále aktualizovat.

Životospráva:

Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená strava, zajištěn pitný režim během celého dne s nabídkou čaje nebo vody. Děti si vybírají z aktuální nabídky potravin a samy se obsluhují. Komunikují s personálem, řídí si velikost porce. Pokud děti nechtějí nebo odmítají jíst, do jídla je nenutíme. Po dohodě s rodiči se snažíme, aby dítě jídlo ochutnalo. Reagujeme na požadavky zákonných zástupců, na alergie dětí. Respektujeme individuální potřebu jídla, závislou na konstitučním typu, zdravotním stavu dítěte, tělesné aktivitě, apod. Respetujeme stravovací kulturu rodin. Respektujeme specifikaci v jídle při zdravotním omezení /např. celiakie/

Naším záměrem je děti seznámit s významem pitného režimu, naučit, které potraviny prospívají našemu zdraví a jak je důležitá pravidelnost jejich podávání.

Děti mají dostatek pohybu ve třídě i na zahradě MŠ. Pobyt venku v dopoledních i odpoledních hodinách je realizován denně s přihlédnutím k přírodním podmínkám.                                                                   

Odpolední odpočinek u dětí trvá asi 30 – 45 minut při čtené pohádce, relaxační hudbě, dále je dle individuálních potřeb dítěte krácen. Využíváme postupného opouštění lůžka,  nabízíme klidné činnosti s ohledem  na  děti  potřebující  odpočinek. Provádíme individuální práci s dětmi s odloženou školní docházkou a integrovanými žáky, logopedickou prevenci.

Péče o zdraví:

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění.

Učitelky nesmí dětem podávat léky.

Vedeme děti k tomu, aby porozuměly, že chování a způsob našeho života ovlivňuje naše zdraví. Podporujeme pohybovou aktivitu dětí během celého dne – pohybové chvilky, ranní cvičení, tanečky, pobyt venku.

            Při cvičení využíváme „padák“, akupresurní pomůcky…

            Pracujeme s projektem podpory zdraví ABC výživy dětí.

            Provádíme muzikoterapii.

            V rámci podpory prevence dětského zubního kazu se děti seznamují se správnou technikou čištění zubů. Čistí si zuby po obědě. V rámci osvěty informujeme rodiče a pro děti máme integrovaný vzdělávací blok věnující se této tématice.

 Psychosociální podmínky:

           Nově příchozí děti se postupně adaptují na nové prostředí na základě individuálního přístupu učitelky ke každému dítěti. Respektujeme individuální potřeby dětí i rodičů. Pokud mají rodiče zájem o postupnou adaptaci dítěte na nové prostředí, vycházíme jim vstříc formou postupně se prodlužujících návštěv tak, aby bylo docíleno spokojenosti dítěte, pocitu bezpečí, důvěry a jistoty.                

           Záměrem je, aby děti nebyly negativně hodnoceny, všichni jsou si rovni. Nepodporujeme soutěživost. Děti se podílejí na spoluvytváření pravidel  potřebných pro vzájemné respektování. V ranním kruhu je dán prostor každému dítěti dle jeho vlastní volby na seberealizaci. Vedeme děti k sebeuplatnění, tvořivosti, zkoumání, bádání, poznávání atd.

           Předškolní vzdělávání je uskutečňováno ve všech situacích a činnostech, které se v průběhu dne vyskytnou. Spontánní i řízené aktivity jsou vyvážené, v takovém poměru, který odpovídá individuálním potřebám, možnostem a zájmu dětí. Vycházíme ze znalosti dětí, konkrétní životní a sociální situace. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, která vyplývá z potřeby dodržovat v MŠ potřebný režim.

           Při všech činnostech se věnujeme neformálním vztahům dětí ve třídě. Vztahy mezi dospělými i dětmi jsou partnerské. Snažíme se v dětech rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Organizace:

           Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby, možnosti a zájmy dětí. Obě učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které jsou organizovány nad rámec běžného programu. Dětem je poskytován dostatečný prostor  i čas pro spontánní hru.

           Jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.  Je respektováno jejich pracovní tempo i zájem o činnosti. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Děti mají možnost se účastnit společných činností, pro které se samy rozhodnou v různě velkých skupinách. Dostatečně dbáme na jejich soukromí. S pomocí pedagoga či samostatně si vybírají hračku nebo činnost, o kterou projeví zájem. Hra je požitek, který děti učí chápat určité jevy, svoje schopnosti, možnosti a očekávání.

            V naší mateřské škole  vytváříme  předpoklady  pro  zkvalitnění soužití dětí z odlišného sociálního a kulturního prostředí, s oslabeným rodinným zázemím, s jazykově odlišným prostředím, s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito dětmi pracuje také asistentka pedagoga.

            Hlavní vzdělávací nabídku naší školy doplňujeme kompenzačními a podpůrnými programy:

Figurková školička – probíhá 1x týdně. Této výukové metody se účastní všechny děti.

Medvídek Nivea –  probíhá 1x týdně. Program je určen pro děti, které navštěvují MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ.
            Pěstujeme kamarádství na  základě vzájemné ohleduplnosti, pomoci, slušnosti,  příkladu pedagoga.  Hledáme formy  hodnocení spolu  s dětmi.

Organizace dne v MŠ:

           Provoz MŠ: 6.30 – 16.30 hodin

6.30 –  8.45   spontánní činnosti – společná hra a činnosti na základě

                                                          tématických celků
                      ranní  kruh  –  sdílení, děti vyjadřují své zážitky, pocity
                                                       – navození tématu dne

                                                                  – každému dítěti je dán prostor dle vlastní volby na                 

                                                                    seberealizaci
                                 pohybová chvilka

 8.45 –  9.00   přesnídávka

 9.00 –  9.30   řízené činnosti
                                  – zklidnění, relaxace – chůze po elipse
                                 –  programové   činnosti  dle Tématického bloku
  9.30 – 11.30  pobyt venku

11.30 – 12.15  oběd

12.15  -14.15  odpolední odpočinek

                                  – čtení pohádek, zpívání s kytarou nebo klavírem, poslech relaxační hudby

                                  – odpočívají všechny děti, po té, dle individuální potřeby opouští lůžka                                                    

                                     nebo odpočívají

                                 –  klidové hry, individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími      potřebami, s odloženou školní docházkou, logopedická prevence….

           14.15 – 16.30   svačina 

                                   hry

Charakteristika školního vzdělávacího program pro předškolní vzdělávání /ŠVP PV/

Krédo školy: „Klíč k soužití“

                  Motto:

Dítě potřebuje lásku a oporu, ale také stálé a pružné direktivy.

Dítě stále nahlíží na svět, jako jsme to dříve dělali my.

Nevytvoříme-li dítěti pocit bezpečí a neuznáme-li jeho přítomnost, vydá se hledat někoho jiného, kdo mu to poskytne.

Dítě je stále dítětem, nedělejme z něho dospělého.

Nebudeme-li věřit svému dítěti, nebude věřit samo sobě

Náš vztah k dětem o nás hodně vypovídá. Děti jsou naším zrcadlem.

    Naše škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který zdůrazňuje individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na podnětné prostředí.

S dětmi pracujeme ve skupině nebo individuálně. Učí se samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodnutí. Veškeré činnosti probíhají v klidu a pohodě, bez stresů, zákazů a příkazů.

Děti si velice brzy osvojí tento způsob práce, jsou vstřícné a spokojené. S učitelkami se stávají kamarády. Pokud chtějí oslovují učitelky jmény. Než odchází do školy, samy spontánně, vlivem dobrého výchovného vedení pochopí, že cizím dospělým musí vykat.

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ – vycházíme ze současného ŠVP PV, který byl zpracován nově ve školním roce 2017/18 a je dlouhodobou koncepcí školy.

     V ŠVP naší mateřské školy se odráží její filozofie. Její otevřenost, komunikace a spolupráce na všech úrovních vztahů a interakcí při cestě za prožitky a poznáním se promítá i do obsahu vzdělávacího programu.

      Obě učitelky mají vždy na zřeteli celkový rozvoj osobnosti dítěte ve všech oblastech RVP PV. Přitom reagují na podněty, přání dětí, radost z prožitého a konkrétní situace. Navazují na jejich vědomosti, znalosti, zkušenosti, úspěchy i nezdary. Tento způsob je otevřený, umožňuje pružné a mnohostranné zpracování tématu. Východiskem pro zpracování výukových bloků jsou interakční oblasti obsahu předškolního vzdělávání: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.           

     V rámci jednotlivých oblastí jsou stanoveny dílčí cíle, které vedou v průběhu předškolního vzdělávání a následně v celoživotním vzdělávání k získávání klíčových kompetencí každého jedince. Vybraným vzdělávacím cílům je přiřazena odpovídající obsahová náplň, formou projektového plánování. K naplňování obsahu i k plnění specifických vzdělávacích cílů jsou ve vzdělávacím programu stanoveny konkrétní didakticky zaměřené činnosti tak, aby respektovaly věk, předpoklady a zkušenosti dětí.

Jsou sestaveny tak, aby docházelo k prolínání jednotlivých vzdělávacích oblastí, k integrovanému učení hrou a činnostmi, a tím k rozvíjení celé osobnosti dítěte.

Hlavní principy ŠVP

 • ·        individuální přístup k dítěti

–    dítě je respektováno jako jedinečná osobnost

–                     respektujeme individuální možnosti a potřeby dětí

–                     učitel zajišťuje vzdělávání odpovídající potřebám, schopnostem a zájmům dětí

–                     děti pracují svým vlastním tempem na úkolech přiměřených jejich schopnostem

–                     je podporována inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

–       jsou respektovány potřeby dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí i potřeby           nadprůměrně nadaných dětí.

 • ·        orientace pedagogiky na dítě

–          důležitá je pozitivní atmosféra a „pohodové“ učení

–          dětem poskytujeme rozmanité zdroje učení a zajišťujeme podnětné prostředí

–          od raného věku podporujeme vlastní aktivity dětí

–          základní formou hodnocení se stává sebehodnocení

 • partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělání

–          rodiče mají příležitost se zapojit do rozhodování o věcech souvisejících s životem třídy

–          jsou vybízeni k aktivnímu přístupu a podílu na chodu školy

–          rodiče i prarodiče jsou vítanými partnery školy tzn. mohou kdykoli přijít do třídy, zapojit se jako asistenti, jejich přítomnost je vítána

 • prosazuje a umožňuje inkluzivní vzdělávání (společné vzdělávání pro všechny bez ohledu na jejich etnickou, náboženskou příslušnost a úroveň schopností)
 • učí děti toleranci, akceptaci individuálních rozdílů
 • demokratické principy ve výchově a vzdělání

–          cílem vzdělávání je nabídnout dětem aktivity podporující objevování, experimentování, tvořivost a chuť poznávat a učit se

–          děti se učí řídit vlastní učení a přebírat zodpovědnost za svoji činnost

–          děti jsou vedeny k respektu k ostatním, učí se oceňovat druhé za jejich práci

–          podporujeme zdravý a přirozený vývoj dětí

Naší filozofií je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti,

k získávání vlastní identity, sebedůvěry, samostatnosti. Při všech činnostech respektujeme potřeby dětí, jejich emoce, zájem, spontánnost, věk, etnikum, aktivitu a zkušenosti. Každé dítě pracuje podle svých individuálních možností a schopností. Zaměřujeme se na prožívání, tvořivé sebevyjádření a opětovné poznávání dítěte.

           Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné či ne, respektujeme jejich individuální možnosti, aby mohly splnit záměr v rámci svého osobního maxima. Jednáme přirozeně a citlivě tak, aby se cítily spokojeně a v bezpečí. Vytváříme vzájemnou důvěru. Učíme děti věřit ve vlastní schopnosti, necháváme je zažít pocit z úspěchu, na kterém stavíme při překonávání překážek. Vedeme je tak, aby samy sebe vnímaly jako plnohodnotné a schopné jedince, kteří jsou okolím uznávané a přijímané. Napomáháme jim najít odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládnou a dokážou.

            Vyhýbáme se soutěžení. S dětmi vytváříme společná pravidla soužití.

Hudbou, divadlem, výstavami poznáváme oblast umění a kultury. Na přístupných jevech i prostřednictvím pohádky dětem odkrýváme vztahy mezi lidmi, učíme je vyjadřovat vlastní názory a city, přemýšlet, hledat příčiny, objevovat základní hodnoty lidského života.

TÉMATA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Vzdělávací obsah a časový plán

Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu je duševní a tělesný rozvoj dětí s přihlédnutím na rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními zásadami.

Respektujeme tři základní rámcové cíle, které vytyčuje rámcový program pro předškolní vzdělávání.

 1. během všech činností a aktivit dětí máme na paměti, že dítě se učí prožitkově
 2. během tohoto učení dítě získává hodnoty, které mu usnadní zařazení do společnosti
 3. dítě musí mít vždy dostatek příležitostí projevit se, seberealizovat a uplatňovat své potřeby

Vzdělávání dětí máme rozpracované do 5 vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.

Tyto oblasti jsou nazvány:

 1. 1.    Dítě a jeho tělo
 2. 2.    Dítě a jeho psychika
 3. 3.    Dítě a ten druhý
 4. 4.    Dítě a společnost
 5. 5.    Dítě a svět

Obsah vzdělávání jsme uspořádaly do pěti témat, z nichž vyplynuly integrované bloky.

Popis a formy vzdělávání:

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním a kooperačním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou hrové a tvořivé činnosti.

Dětem se specifickými vzdělávacími potřebami je věnována zvláštní péče na základě závěrů z vyšetření PPP Tábor a SPC.

S dětmi, které mají vadu řeči nebo s dětmi z cizojazyčného prostředí pracujeme během individuálních logopedických chvilek.

Mezi záměry vzdělávání patří u nás také nadstandartní aktivity školy (výlety, návštěvy divadel, výstav, účast na výtvarných soutěžích, sportovních soutěžích, vzdělávací programy Centra ekologické výchovy ochrany fauny ČR, besídky, společné akce s rodiči).

Náš ŠVP PV nás provede krásami kolem nás. Budeme prožívat plno zajímavého a nového. Budeme se těšit na kamarády ve škole, na poznávání nás samotných, na nové objevování, na vycházky po Čelkovicích a okolí…

Popovídáme si o nás samotných, našich nejbližších, o přírodě, čase, koloběhu v přírodě. Seznámíme se blíže s krásami našeho města, jeho památkami, parky a vším co k němu patří.

Tradice, zvyky a různá povolání nám dají prostor pro objevování, tvoření. Být pokaždé někým jiným, je lákavé.

Ke všemu využijeme hračky, stavebnice, obrazové encyklopedie aj.

Nezapomeneme na kuchařské umění, budeme vařit, připravovat zdravé a chutné dobroty.

Učební prostředí ovlivňuje kognitivní, sociální a emocionální rozvoj každého dítěte.

Pedagog rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a tolerance. Vede děti k chápání neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti.

Integrovaný blok: KLUCI A HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

Vzdělávací nabídka a činnosti s dětmi směřují k uvedení dítěte do společenství ostatních lidí, do pravidel soužití s nimi, do jejich řeči a jazyka, se kterým se může dítě ve společenství setkat. Má pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky. Nabízí činnosti, které směřují k uvědomění si sebe sama, k prožívání své identity a osobních rolí, jímž dítě prochází a k těm, s nimiž se setká.

Půjde zejména o vytváření příjemného prostředí, o získání zdravého sebevědomí, poznatků o vlastním těle a jeho vnímání, o uvědomění si vlastních emocí a zvládání nových situací. Činnosti s dětmi jsou spojeny s prožíváním a zvládáním dějů a změn ve společenstvích, v nichž dítě žije, směřuje k posilování, kultivování a obohacování jejich vzájemné komunikace v rodném jazyce, neverbální komunikace a poznání komunikace v cizím jazyce. Dítě se snaží porozumět pravidlům vzájemného soužití, chování a ohleduplnosti (být tolerantní, řešit vzniklé situace, umět se domluvit, vzájemně si pomáhat a spolupracovat.).

Získávání informací o jiných národech a kulturách a jejich odlišnostech.

Integrovaný blok:  CO VIDĚL DRÁČEK Z VÝŠKY

Vzdělávací nabídka je zaměřena na přímé pozorování přírody jako organické součásti životního prostředí. Umožňuje dětem přirozeným a srozumitelným způsobem seznamování s přírodou a životem v ní.

Zařazuje činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, ohleduplnosti.

Kultivuje a obohacuje vzájemnou komunikaci. Půjde o postupné získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování, o vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení, o rozvíjení a kultivaci smyslového vnímání, paměti a pozornosti.

Integrovaný blok:  ZIMNÍ ČAS, NAŠEL SI I NÁS

Tento integrovaný blok umožní dítěti aktivně se podílet na utváření společenské pohody mezi dětmi a lidmi, které ho obklopují. Bude poznávat tradice a zvyky, rozvíjet tvořivost, improvizaci, paměť a komunikativní dovednosti.

Vede ke zdravým životním návykům a postojům. Podporuje psychickou a fyzickou pohodu, rozvoj intelektu, řeči, poznávacích procesů, citů a vůle, stejně jako kreativity a sebevyjádření.                  

Integrovaný blok: SLUNÍČKO NÁS LÁKÁ VEN

Záměrem je podporovat fyzickou i psychickou pohodu dítěte, vést je k zdravým životním návykům, postojům. Chceme vést děti k poznávání světa okolo nás. Vést je  k sounáležitosti s druhými, posilovat  prosociální chování k druhým lidem. Osvojovat si některé poznatky a dovednosti v péči o druhého. Uvědomovat si, co nás vše obklopuje, rodí se, roste  a umět o to pečovat.

Získávat informace o vlivu člověka na životní prostředí a odpovědnému postoji k němu.

Integrovaný blok: SVĚT OKOLO NÁS

Chceme vytvářet pozitivní vztah k učení, hledání řešení, vytvářet základy pro práci s informacemi.

Vzdělávací nabídka a činnosti směřují k vytváření pozitivního vzahu k místu a prostředí, ve kterém děti žijí.

Vytváří povědomí o okolním světu a jeho dění.

Vnímání vlastní sounáležitosti s přírodou, společností, planetou Zemí, vesmírem.

Vzdělávací program: FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA

Figurková školička (FŠ) přichází s nápadem propojení rozvoje jedince pomocí edukativních činností (edukativního programu) i podpory interpersonálních a vrstevnických kontaktů hrou a vzděláváním jak v tradičním pojetí, tak i s pomocí techniky. Můžeme o ní hovořit jako o původní výukové metodě se zaměřením na rozvoj dětského intelektu, schopností a dovedností.

Metodika FŠ je rozpracována pro děti napříč věkem, mentálními dispozicemi i odlišnostmi.

FŠ je předstupeň ke hře šachu. Obsahuje činnosti rozvíjející dovednosti předmatematické, jazykové, komunikativní, rozvíjející poznání a paměť, pohybové, hudební, pracovní a činnosti rozvíjející jemnou motoriku ruky.

            Děti se spontánně pouští do hry, hledají řešení, možnosti, kombinují. Bez stresové zátěže důrazu na úspěch.  A přitom, když si hrají a myslí si, že se neučí, učí se nejvíce.

FŠ je výborným pomocníkem při reedukaci specifických poruch učení.

Pro mladší děti preferujeme v souladu s metodikou činností předškolních dětí využití hlavně pomůcek dřevěných figurek, barevných koleček a látkovou šachovnici pro bezpočet námětových i šachových úloh. Předškoláci využívají cvičebnice a DVD, které používáme tam, kde dítě prokazuje individuálně zdařilé schopnosti a jehož činnost učitelka reguluje.

Při práci s FŠ se snažíme akcentovat přednosti, odlišnosti, specifika i míru zralosti každého dítěte.

Integrační a vzdělávací program: MEDVÍDEK NIVEA.

Tento program je realizován v rámci mezinárodního sociálního programu. Je určen především dětem, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před nástupem  do školy, dětem s odloženou školní docházkou i individuálně integrovaným dětem, u nichž se setkáváme s běžnými problémy v učení a s různými specifickými vzdělávacími potřebami.

Při respektování a didaktickém zohlednění individuálních i specifických vzdělávacích potřeb, v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nenásilně podporuje vzdělávací a osobnostní předpoklady dětí (klíčové kompetence), které jsou nezbytné pro bezproblémový přechod na vyšší stupeň vzdělávání v základní škole.

Koncepce projektu je v souladu s doporučujícím materiálem Desatero pro rodiče předškolního věku, který nabízí podrobné informace a v přehledu základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy.

Záměrem je, aby medvídek provázel děti posledním rokem zlatého věku dětství a nabízel společné zážitky, tvořivé, hravé a pozvolna i pracovní vzdělávací činnosti. Zaměřuje se na proces adaptace a integrace do sociální skupiny v souladu s prostředím, ve kterém děti vyrůstají a přirozenou formou prožitkového učení podporuje tvorbu základů jejich všeobecné a kulturní gramotnosti.