Výchovný poradce

Program poradenských služeb ZŠ a MŠ Tábor náměstí Mikuláše z Husi 45

2023/2024

      Poradenská činnost v naší škole je zajišťována školním poradenským pracovištěm (ŠPP). Poradenské služby školy podléhají platné legislativě. Školní poradenské pracoviště je tvořeno odbornými pozicemi: školní psycholog, výchovný poradce, výchovný- kariérový poradce, metodik prevence.

      Činnost školního poradenského pracoviště koordinuje jeden z jeho členů pověřený ředitelem školy. Spoluprací se školskými poradenskými zařízeními a koordinací péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je pověřena Mgr. Stanislava Bělohlavová.

Školní poradenské pracoviště

 1. a)      Poradenští pracovníci školy

Výchovný poradce

Mgr. Stanislava Bělohlavová

Výchovný – kariérový poradce

Mgr. Libuše Čulíková

Metodik prevence

Mgr. Hana Prošková

 1. b)      Ostatní pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách

Asistenti pedagoga

Třídní učitelé

Konzultační hodiny (jiný termín je možný na základě domluvy)

Mgr. Stanislava BělohlavováPondělí 7.15 – 7.45 hod.
Mgr. Libuše ČulíkováPondělí 10.00 – 10.30 hod.
Mgr. Hana ProškováÚterý 11.50 – 12.35 hod.

Cíle programu poradenských služeb

 • zvládnout adaptační obtíže při vstupu do školy a na 2. stupeň ZŠ
 • pomáhat upevňovat studijní návyky
 • pomoc při řešení osobních obtíží a problémů žáků
 • sledovat účinnost preventivních programů realizovaných školou
 • podporovat proces volby povolání a poskytování služeb kariérového poradenství
 • připravit podmínky možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků se sociálním znevýhodněním a žáků nadaných
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole
 • posílit péči o žáky s neprospěchem, průběžně a dlouhodobě s nimi pracovat, prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků
 • sledovat chování jednotlivých žáků a třídních kolektivů se zvláštním zřetelem pro předcházení všem formám rizikového chování
 • poskytovat metodickou pomoc ostatním učitelům
 • prohloubit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • spolupracovat se specializovanými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)
 • spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany dětí

Přehled poradenských služeb školního poradenského pracoviště

 1. a)      poradenští pracovníci školy

Poradenské činnosti poskytované výchovným poradcem

Mgr. Stanislava Bělohlavová – vykonává všechny práce spojené s funkcí výchovného poradce / výchovné a výukové obtíže, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, zápis do 1.tříd , koordinace třídních učitelů, záškoláctví, spolupráce s PPP a dalšími institucemi zabývající se danou problematikou/  pro všechny žáky školy:

 • vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • organizuje reedukační činnost
 • kontroluje platnost zpráv, spolupracuje se zákonnými zástupci v případě dalších vyšetření
 • poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • prevence školní neúspěšnosti
 • organizuje přípravu plánů pedagogické podpory
 • organizuje přípravu individuálních vzdělávacích plánů
 • je kontaktní osobou pro spolupráci  s SPC a PPP
 • vyhodnocuje IVP a plány pedagogické podpory
 • spolupracuje s rodiči při realizaci doporučení z vyšetření PPP či SPC
 • pracuje s talentovanými žáky
 • spolupracuje se školním psychologem
 • účastní se vzdělávacích akcí pro výchovné poradce

Poradenské činnosti poskytované výchovným – kariérovým poradcem

Mgr. Libuše Čulíková – vykonává všechny práce spojené s volbou povolání, zápis do 1. třídy, spolupráce s PPP a ÚP a dalšími institucemi zabývající se danou problematikou.

Náplň práce:

 • ve spolupráci s metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce
 • informuje žáky 5., 7., 9. ročníků a jejich rodiče o možnostech dalšího studia
 • informuje o Burze škol, o výstavě Vzdělání a řemeslo, o dnech otevřených dveří, o přípravných kurzech.
 • spolupracuje se SŠ, organizuje besedy pro žáky 9. tříd
 • spolupracuje s ÚP při organizaci besed pro 9. ročník
 • spolupracuje s ÚP, SPC a PPP při testech profesní orientace
 • připravuje zápis do 1. tříd
 • vydává zákonným zástupcům zápisové lístky a náhradní zápisové lístky pro SŠ
 • tiskne žákům přihlášky ke studiu
 • zajišťuje pomoc při vyhledávání škol, které organizují druhé a další kolo přijímacích zkoušek

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení)

 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky s rodiči a pedagogické pracovníky
 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, konzultace)
 • techniky a hygiena učení určená pro žáky
 • skupinová s komunitní práce s žáky
 • koordinace preventivní práce ve třídě
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace s rodiči (popř. zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

 Metodická práce a vzdělávací činnost

 participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní ho vzdělávání

 • metodická pomoc třídním učitelům
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům při přípravě vyrovnávacích opatření žáků se sociálním znevýhodněním a žáků se zdravotním znevýhodněním
 • vyžádané konzultace a metodické vedení pro pedagogické pracovníky
 • účast na pracovních poradách školy
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence) a mimo školu ( školské a zdravotnické poradenské zařízení, neziskové organizace zabývající se školou a mládeží, atd.)
 • participace na přípravě přijímacích řízení k dalšímu vzdělávání ve střední škole
 • metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu obecně k výše uvedeným tématům prezentační a informační činnosti ve škole, dále besedy a osvěta (např. zákonným zástupcům u zápisů do 1. ročníku školy)

Poradenské činnosti poskytované metodikem prevence

 Mgr. Hana Prošková

  Metodické a koordinační činnosti

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci preventivního programu školy.

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

5. Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 Poradenské činnosti

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

b) pracovníci, kteří se podílejí na poradenských službách

Asistent pedagoga

 • Spolupráce s pedagogickými pracovníky školy při realizaci výchovné a vzdělávací činnosti (spolupráce s pedagogem při výkladu učební látky, individuální podpora žáků v průběhu výuky, náslech v hodinách).
 • Pomoc žákovi přizpůsobit se školnímu prostředí.
 • Pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovně – vzdělávací činnosti.
 • Pomoc při orientaci po školní budově, při přesunech mimo budovu.
 • Je součástí týmu pro tvorbu IVP.
 • Výroba speciálních didaktických pomůcek na vyučování.
 • Nácvik práce s kompenzačními pomůckami.
 • Příprava učebních textů na vyučování (přepisy, příprava diktátů a jiného písemného materiálu).
 • Kontrola domácí přípravy žáků a pomůcek.
 • Kontrolování a zajištění materiálního vybavení dítěte.
 • Pomoc při přípravě učebních pomůcek.
 • Pomoc s doučováním i mimo vyučovací hodiny.
 • Účast na pedagogických poradách a třídních schůzkách.
 • Komunikace se zákonnými zástupci žáků (návštěvy rodin, účast na třídních schůzkách, organizování účasti rodičů na školních aktivitách).
 • Podávání informací o žácích pedagogickým pracovníkům.
 • Spolupráce s třídními učiteli a poradenskými pracovníky při navrhování a zajišťování vyrovnávacích opatření, dle potřeby také spolupráce s poradenskými a dalšími subjekty mimo školu (školská poradenská zařízení, střediska výchovné péče, orgány sociálně-právní ochrany dětí apod.).
 • Pomoc při řešení konfliktních situací a kázeňských přestupků.
 • Pomoc při řešení sociálně nežádoucích jevů (zejména neomluvené absence žáků, užívání návykových látek, šikany, projevů rasismu, týrání žáků, apod.)
 • Informační a osvětová činnost.
 • Účast na vzdělávacích aktivitách určených pro asistenty pedagoga.

Třídní učitelé

 • dbá na vytvoření a dodržování pravidel třídy, které jsou v souladu se školním řádem
 • spolupracuje s výchovným poradce při vyhledávání a sledování problémových a ohrožených žáků při řešení jejich výchovných a výukových problémů,
 • spolupracuje s metodikem prevence, podílí se na realizaci školního preventivního programu, sleduje a vyhodnocuje vztahy ve třídě

Způsob spolupráce a komunikace porad.pracovníků se sborem a vedením školy

Poradenští pracovníci vzájemně úzce spolupracují při plnění konkrétních úkolů daných pro školní rok, vzájemně se informují zejména v oblasti prevence rizikového chování, koordinují svou činnost. Podle potřeby a aktuálních problémů se scházejí s vedením, třídními učiteli, učiteli určitých předmětů nebo jinými pedagogy v oblasti preventivní, výchovné, poradenské.

 Pro způsob komunikace s vedením školy nebo pedagogickým sborem využívají podle potřeby osobních pohovorů, pedagogických porad, předmětových komisí, schůzek třídních učitelů, schůzek vyučujících určitých konkrétních žáků apod.

Práce s informacemi a s důvěrnými daty

 Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy, třídní učitelé nebo další pedagogové dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                               Dokumentaci, která obsahuje údaje, které jsou důvěrného nebo citlivého charakteru  uchovávají v uzamykatelné skříňce nebo zásuvce  (zejména zprávy z vyšetření žáků z PPP, SPC, …, záznamy z pohovorů se žáky, rodiči, z výchovných komisí, materiály obsahující osobní údaje žáků, korespondenci s poradenskými zařízeními,), zachovávají mlčenlivost o získaných informacích důvěrného charakteru v souladu se zákonem.

Přílohy

Příloha č. 1 Plán výchovného poradce pro školní rok 2023/2024

Příloha č. 2  Preventivní strategie školy pro školní rok 2023/2024

Příloha č. 3 Plán proti šikaně pro školní rok 2023/2024

Příloha č. 4 Krizové scénáře

Příloha č. 5 Strategie předcházení školní neúspěšnosti 2023/2024

Příloha č. 6 Preventivní program 2023/2024

Pracovníci školy byli seznámeni s Plánem poradenských služeb na školní rok2023/2024 na poradě dne 4.9.2023.